DEK menu
Untitled Document

Vedení účetnictví

Naši klienti si mohou vybrat různé úrovně rozsahu zpracování své účetní evidence. Proto jsme zpracování účetní evidence rozdělili do níže uvedených oblastí. Ke každé oblasti uvádíme stručný přehled činností, které zajišťujeme:

Vlastní zpracování účetnictví

 • Standardní nastavení parametrů účetnictví v účetním programu provozovaném naší společností pro aktuální rok a převod zůstatků z minulého roku, tj. otevření účetních knih;
 • Pořizování záznamů do účetního deníku na základě podkladů poskytnutých klientem;
 • Vyhotovování interních účetních dokladů;
 • Měsíční předávání výstupů a informací o stavu finančních prostředků, o stavu majetku, pohledávek a závazků klienta v podobě účetních sestav;
 • Zpracování řádné roční účetní závěrky, tj. uzavření účetního roku, zpracování Rozvahy, Výsledovky a Přílohy k účetní závěrce;
 • Archivace účetních záznamů na technickém nosiči dat.

Další činnosti spojené s vedením účetnictví

 • Sledování povinností, které vyplývají z právních předpisů a souvisejí s účetnictvím, např. termíny úhrad povinných odvodů do státního rozpočtu atd.;
 • Spolupráce při provádění inventarizace;
 • Zpracování mimořádných účetních výstupů (např. mimořádné účetní závěrky);
 • Zpracování hlášení a vyplňování formulářů (s výjimkou daňových formulářů) souvisejících s účetnictvím např. pro devizové, statistické a další účely apod.;
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) a záznamní evidence k DPH, zpracování Souhrnných hlášení;
 • Běžné administrativní činnosti z oblastí personalistiky a mezd (např. příprava pracovní smlouvy nebo její vyplnění dle vzoru dodaného klientem k podpisu, příprava mzdového výměru, příprava dohody o hmotné odpovědnosti, obstarání veškeré agendy s úřadem práce v případě zaměstnávání cizinců nebo poskytování dotací úřadem práce);
 • Průběžná komunikace se správcem daně (FÚ), správou sociálního zabezpečení (SSZ), zdravotními pojišťovnami (ZP) a úřadem práce (ÚP) a zastupování klienta nebo přítomnost při kontrolách účetnictví, daní a mezd prováděných těmito institucemi.

Další odborné činnosti spojené s vedením účetnictví

 • Konzultace k účetním postupům;
 • Spolupráce při řešení metodických problémů;
 • Spolupráce při přípravě vnitřních předpisů (směrnic);
 • Prezentace výstupů z účetnictví;
 • Účetní poradenství, poradenství v oblasti mezd a personalistiky;
 • Kontrola účetnictví, prověřování účetních postupů a nastavení vnitrofiremních procesů v souvislosti se zpracováním účetní evidence;
 • Zajištění informačních a dalších povinností souvisejících s účetnictvím
  (např. ve vztahu k obchodnímu rejstříku, příprava výročních zpráv apod.);
 • Zajištění přístupu do účetního software v rámci internetového připojení.

Zpracování mzdové agendy včetně související dokumentace

 • Nastavení a vedení mzdové a personální agendy;
 • Zajištění a zpracování agendy sociálního a zdravotního pojištění;
 • Zpracování výplat;
 • Vystavování mzdových listů;
 • Zajištění a zpracování daňové agendy zaměstnavatele v oblasti závislé činnosti;
 • Zajištění a zpracování daňové agendy zaměstnanců (roční zúčtování daně, potvrzení o příjmech, atd.).